stafjord A 

Statfjord-området i Nordsjøen

Statfjord ble funnet av Mobil i 1974. Den norske delen av feltet ligger i blokkene 33/9 og 33/12. Statfjord er det største oljefeltet som er funnet i Nordsjøen. Feltet er utbygd med tre produksjonsplattformer som har understell og lagerceller i betong. Oljen blir bøyelastet om bord i skip, mens norsk del av gassen går i rørledning til Statoils gassanlegg på Kårstø og videre til Kontinentet. Den britiske andelen av gassen (14,53 %) går i rørledning via Brent-feltet til Skottland. Statfjord er det største olje og gassfelt som er påvist på norsk sokkel. De samlede utvinnebare reserver i feltet er anslått til 480 millioner kubikkmeter olje, 60 milliarder kubikkmeter gass og 20 millioner tonn NGL . Statfjord er i dag det viktigste feltet i norsk oljeøkonomi

Statfjord-feltet har vist produksjonsegenskaper som har ligget langt over de mest optimistiske forventninger. Feltets utvinnbare reserver er oppgradert flere ganger underveis. Utbyggingen av Statfjord baserte seg på en utvinningsgrad på vel 50 prosent. Senere har det vist seg å være mulig å hente ut over 60 prosent av de tilstedeværende reservene. Målet er å produsere bortimot 70 prosent, da vil 4,4 milliarder fat olje være utvunnet. Feltet vil trolig være i drift fram til 2020

I flere år sto det strid om operatøransvaret på Statfjordfeltet . Da Mobil ble operatør for feltet i 1973 aksepterte selskapet at Statoil skulle kunne overta som operatør ti år etter at feltet ble besluttet utbygget .Høsten 1984 ble operatøransvaret på Statfjordfeltet drøftet av de politiske myndigheter . 14 desember 1984 falt avgjørelsen i Stortinget .Opsjonen om overføringen av operatøransvaret skulle utøves . På denne bakgrunn innledet Statoil og Mobil drøftinger med sikte på en avtale om skifte av operatør . Det ble laget en hovedplan som beskrev hvordan et slikt skifte skulle finne sted fra 1.1.1987 på en sikker og effektiv måte . Prosessen gikk smertefritt . Første januar 1987 var Statoil operatør på Statfjord .

Hvordan oppstår olje og gass

For millioner av år siden levde det noen store dyr som ble kalt dinosaurer. De tilpasset seg ikke på jorda og døde ut. Dette kom til hjelp for verden, dette er en av faktorene til gassen! Men mesteparten av all olje og gass som vi finner i Nordsjøen  har organisk opphav. 

Det er laget av mikroskopiske planter og dyr som levde i havet. Disse organismene - plankton finnes i havet i dag. Grunnen til at disse dyre- og planteorganismene på havets bunn, ble omdannet til olje og gass er at de ble påvirket av jordas indre, uten tilførsel av oksygen. Gjennom millioner av år hopet disse avsetningene seg opp til flere tusen meter tykke lag. De blir blandet med uorganisk materiale som blir liggende på bunn. Denne prosessen blir laget i 200 C° , bakterier er en medvirkende faktor, og det er nødt til å være et ganske strekt trykk for at prosessen skal fullføres skikkelig 

Her kan du se hvordan :

Hvordan oppstår olje og gass

Jakten på oljen

 

Hvor er så Statfjordfeltet ?
 
Statfjorfeltet ligger ca. 180 kilometer Vest for Sogn og Fjordane
på ca. 145 meters dybde .Det blå kartet viser Statoil`s
transportsystemer til kontinentet

 Foto: Geir Tellnes


Milepel på Statfjord
 
Bøyelast nr. 6000 fra Statfjordfeltet 28 August 2003.
Fra Statfjordfeltet totalt har det til nå blitt lastet :
5 015 000 000 fat olje ( 1 fat olje er 159 liter )
Med dagens oljepris og dollarkurs blir dette :
NOK 1 165 177 000 000
 
Gratulerer med innsatsen alle sammen.

**********

Bilder fra Statfjordfeltet.  Solnedgang  1

Solnedgang 2

Lasting fra SFB

  

Castro Sei Lengde 152 m. Bredde 65 . Køyeplass til 330 personer

Castro Sei under slep

Forsyningsbåt ved SFA
 

Hjem

 

Copyright 2001-2010 Bjarne Holter,

Webansvarlig og design HsK Design©